6 راهکار برای جلوگیری از گاز گرفتن توله سگ ها

با هم موفق تریم، اصناف724

🔸🐶🔸چگونه با 6 راهکار ساده از گاز گرفتن توله سگ ها جلوگیری کنیم؟!🔸🐶🔸 🔹قدم اول: “با سگ خود بازی کنید و توجه او را به دستانتان معطوف کنید.” می توانید روی زمین بنشینید و با او بازی کنید. سعی کنید با زدن دستانتان به زمین و حرکت دادن انگشتانتان توجه اش را جلب کنید. 📌هیچگاه […]