برچسب: تجسم

مارس 20
معرفی انواع سبک های نقاشی

1- رئالیسم «واقع گرایی» 2- امپرسیونیسم «برداشت گرایی» 3- پست امپرسیونیسم 4- نئو…