برچسب: دستگاه

فوریه 23
انواع دستگاه در موسیقی ایرانی

هر دستگاه موسیقی ایرانی، توالی‌ای از پرده‌های مختلف موسیقی ایرانی است