برچسب: گزارشات

ژوئن 02
مشاور حقوقی / کارشناس حقوقی

در این بخش از اصناف724، به معرفی شغل، محیط کار، فعالیت های شغلی، شرح وظایف و … مشاور…

ژوئن 02
مدیر فروش

در این بخش از اصناف724، به معرفی شغل، محیط کار، فعالیت های شغلی، شرح وظایف و ……