برچسب: کیمیاگر

نوامبر 15
«کیمیاگر» کتابی که باید صد بار بخوانید

فکر کنید یک شب بخوابید و در خواب تان به شما الهام شود که گنجی در نقطه ای با مشخصات…