برچسب: محاسبه اعداد تواندار

آوریل 08
محاسبه رقم یکان اعداد توان دار

مبحث هم نهشتی در ریاضیات کمک بسیاری برای حل معادلات پیچیده می‌کند و توانسته بر محدود…