برچسب: تولید

ژوئن 03
کارشناس یا مدیر آموزش

در این بخش از اصناف724 ، به معرفی شغل، محیط کار، فعالیت های شغلی، شرح وظایف و ……

ژوئن 03
کارمند بانک

در این بخش از اصناف724، به معرفی شغل، محیط کار، فعالیت های شغلی، شرح وظایف و ……

ژوئن 03
رئیس بانک

در این بخش از اصناف724 ، به معرفی شغل، محیط کار، فعالیت های شغلی، شرح وظایف و…

ژوئن 03
مدیر امور اداری

در این بخش از اصناف724 ، به معرفی شغل، محیط کار، فعالیت های شغلی، شرح وظایف و…

ژوئن 03
کارگزار بیمه

 در این بخش از اصناف724 به معرفی شغل، محیط کار، فعالیت های شغلی، شرح وظایف و ……

ژوئن 02
مشاور حقوقی / کارشناس حقوقی

در این بخش از اصناف724، به معرفی شغل، محیط کار، فعالیت های شغلی، شرح وظایف و … مشاور…

ژوئن 02
مدیر تولید

در این بخش از اصناف724، به معرفی شغل، محیط کار، فعالیت های شغلی، شرح وظایف و ……

ژوئن 02
مدیر فروش

در این بخش از اصناف724، به معرفی شغل، محیط کار، فعالیت های شغلی، شرح وظایف و ……

ژوئن 01
کارشناس امور مالیاتی

در این بخش از اصناف724، به معرفی شغل، محیط کار، فعالیت های شغلی، شرح وظایف و ……

ژوئن 01
تحلیلگر مالی

در این بخش از اصناف724، به معرفی شغل، محیط کار، فعالیت های شغلی، شرح وظایف و ……

ژوئن 01
مشاغل حوزه اداری، مالی و بازرگانی

در این بخش از اصناف724، به معرفی مشاغل حوزه اداری، ملی و بازرگانی میپردازیم