برچسب: اصل استقلال ضمانت‌نامه بانکی

فوریه 15
اصول حاکم بر ضمانت‌ نامه‌های بانکی

اصول حاکم بر ضمانت‌ نامه‌های بانکی از ارکان اصلی تشکیل پیمان‌ها و عقود شده‌اند. به…