سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست  

  (HSE)

،  یک ابزار مدیریتی برای کنترل و بهبود عملکرد بهداشت، ایمنی و محیط زیست در همه برنامه های توسعه و پروژه های صنعتی یا تشکیلات سازمانی بوده  است، با ایجاد بستر فرهنگی خلاق و نگرشی نو و سیستماتیک در راستای توسعه پایدار و کرامت انسان، بطور یکپارچه و با همگرایی و چیدمان هم افزایی نیروهای انسانی و امکانات و تجهیزات و با استفاده از سیستم آموزش کارآمد، ممیزی های دوره ای، ارزیابی، بهبود مستمر، موجب به حداقل رساندن اثرات نامطلوب صنعت بر محیط و افزایش اثرات مطلوب آن از طریق تأمین ایمنی همه جانبه کلیه کارکنان و همکاران سازمان، تجهیزات و تأسیسات و به صفر رساندن حوادث و آسیب های ناشی از کار از طریق کنترل یا حذف شرایط ناایمن و ارتقاء سطح سلامت افراد از طریق اعمال راهکارهای کنترلی مدیریتی، مهندسی و اجرایی در کلیه سطوح سازمان و همچنین صیانت از محیط زیست به عنوان سرمایه بشریت می گردد

مزایای به کارگیری سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست  (HSE)

 • کاهش زیان های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از حوادث
 • شناخت کافی از عوامل بالقوه آسیب رسان در محیط کار
 • ایجاد آمادگی های لازم در برخورد با شرایط اضطراری
 • ایجاد زمینه مناسب برای استفاده توان فکری بالقوه کارکنان برای تقویت مدیریت  HSE
 • افزایش میزان آگاهی و اطلاع کارکنان بطور نظام یافته
 • فراهم شدن زمینه های رقابت سالم و موثر
 • امکان خود ارزیابی سازمان برای تطبیق با یک
 • ایجاد بستر مناسب برای بهبود بهره وری و تعالی سازمان
 • اطمینان از اعمال و رعایت قوانین مرتبط موجود
 • هدفمند نمودن و یکپارچه کردن سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست.

.

Comments

mood_bad
 • No comments yet.
 • Add a comment