دوره آناتومی استاد گودرزی

دوره اول
آناتومی استاد گودرزی
آناتومی استاد گودرزی

نظرات شرکت کنندگان در دوره

آناتومی استاد گودرزی

بیشتر بخوانید

یاما، نخستین شاخه ی یوگا

یاما، نخستین شاخه ی یوگا

یاما به معنی انضباط شخصی و پرهیزکاری است. شامل عدم خشونت(آهیمسا)، حقیقت گویی(ساتیا)، درستکاری(آستیا)، خویشتنداری و پاکدامنی(برهماچاریا) و در نهایت حریص نبودن یا عدم وابستگی

ادامه مطلب