دوره آناتومی استاد گودرزی

ترم اردیبهشت ماه 1400
آناتومی استاد گودرزی
آناتومی استاد گودرزی

جلسه چهارم

سطح یک مبانی آناتومی، نقش گیرنده های حسی در حرکات بدن
دانلود ویدئو

جلسه پنجم

سطح دو آناتومی عمومی، عضلات، تاندون ها، رباط ها
دانلود ویدئو

جلسه ششم

سطح دو آناتومی عمومی، مفاصل و استخوان های کمربند شانه ای
دانلود ویدئو

جلسه هفتم

سطح دو آناتومی عمومی، کمربند لگنی و رانی
دانلود ویدئو

جلسه هشتم

سطح دو آناتومی عمومی، ثبات دهنده های میانی تنه
دانلود ویدئو

جلسه نهم

سطح دو آناتومی عمومی، مفاصل و استخوان های کمربند شانه ای
دانلود ویدئو

جلسه دهم

کاربرد آناتومی در یوگا، تجزیه و تحلیل آساناهای یوگا طبق اصول آناتومیکی
دانلود ویدئو

جلسه یازدهم

کاربرد آناتومی در یوگا، دیافراگم تنفسی
دانلود ویدئو

جلسه دوازدهم

کاربرد آناتومی در یوگا، دیافراگم لگنی
دانلود ویدئو

نظرات شرکت کنندگان در دوره

آناتومی استاد گودرزی

بیشتر بخوانید

یاما، نخستین شاخه ی یوگا

یاما، نخستین شاخه ی یوگا

یاما به معنی انضباط شخصی و پرهیزکاری است. شامل عدم خشونت(آهیمسا)، حقیقت گویی(ساتیا)، درستکاری(آستیا)، خویشتنداری و پاکدامنی(برهماچاریا) و در نهایت حریص نبودن یا عدم وابستگی

ادامه مطلب