ورزش در خانه

1-حرکت را با دراز کشیدن روی شکم و قرار دادن صورت روی زمین آغاز کنید. دست ها را اطراف شانه قرار دهید.
2- تنه و ران های خود را راست و در یک راستا نگه دارید و با کمک دست ها تنه را از زمین بلند کنید.
3-در این حالت نقاط اتکاء شما به زمین کف دست ها و زانو و پنجه پاهاست.
4-مجددا آرنج را خم کنید و سینه و شکم را به زمین بزنید و حرکت را از نو شروع کنید.

1-بایستید و پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید، دست ها را عمود بر بدن و در جلوی خود نگه دارید.
2-تجسم کنید که می خواهید روی یک صندلی بنشینید، زانوها را خم کنید و باسن را به زمین نزدیک کنید.
3-به یاد داشته باشید، زانو را به اندازه ای خم کنید که از نوک انگشتانتان جلوتر نرود. (زیاد از حد زانو را خم نکنید)
4-حرکت را تکرار کنید. اگر می خواهید چالش بیشتری ایجاد کنید، می توانید دست ها را کنار بدن یا پشت سر قرار دهید.

1-بایستید، پاها را جفت کنید و دست ها را کنار بدن قرار دهید.
2-در یک حرکت بپرید و پاها را از هم دور کنید و دست ها را بالای سر ببدید.
3-کمی مکث کنید و سپس با پرشی به موقعیت قبلی برگردید و حرکت را دوباره تکرار کنید.

1-به حالت چهاردست و پا بنشینید، کف دست ها و زانوها روی زمین باشند.
2-به آرامی دست و پای مخالف را از بدن دور کنید.
3-سپس دست و پای مخالف را به وضعیت قبلی برگردانید و حرکت را با دست و پای دیگر تکرار کنید.
4-حرکت را ادامه دهید.
5-این حرکت را آرام و کنترل شده انجام دهید.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment