اصناف 724

یخ ماهی تمساحی

تنها یک نوع ماهی خاص می تواند در اعماق اقیانوس های قطب جنوب دوام بیاورد جایی که دمای آب تنها کمی بالاتر از حد یخ زدن است

این ماهی تنها جانور مهره داری است که خون بی رنگ دارد جانوران مهره دار دیگر برای تنفس به گلبول های قرمز نیاز دارند اما آب های

اقیانوس قطب جنوب آنقدر از اکسیژن غنی است که یخ ماهی نیازی به گلبول قرمز نیازی ندارد

bloodvials