اصناف 724

کفشک ماهی چپ رخ

کفشک ماهی چپ رخ

کفشک ماهی چپ رخ
کفشک ماهی چپ رخ

نوزاد این کفشک ماهی هیچ چیز عجیب و غریبی ندارد

اما پس از چند هفته رشد ناگهان یکی از چشم ها به سمت

بالا حرکت میکند وبه آنسوی سر می رود تا به چشم دیگر

برسد سپس کفشک ماهی روی طرف راست و بدون چشم

بدن دراز میکشد و بقیه عمر خود را با چشمانی که به بالا خیره شده میگذراند