کالیا

کالی شر مطلق است؛هرجایی که او هست مرگ هم هست و زندگی در آنجا از بین می رود

کالیا زندگی در رود ها را دوست دارد اما وقتی به رود پا می گذاد زهرش باعث مسموم شدن آن میشودر آب رودخانه سیاه میشود و از آن دود بلند می شود ماهی ها می میرند، حیواناتی که از آب رود می خورند مسموم می شوند و رود به کشتارگاه موجودات زنده تبدیل می شود.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment