اصناف 724

نقاشی آبنبات

ساختن اسکرپ بوک یکی از هنرهای خلاقانه هست که اکثر آدم های رنگی به سراغش میرن. این کار بهمون کمک می کنه تا بتونیم به شیوه رنگی تری، خاطراتمون رو ثبت کنیم. برای رسیدن به آرزوها اهدافمون برنامه ریزی کنیم و یا  با سلیقه خودمون یک دفتر درست کنیم. ایده های زیادی برای کشیدن این نقاشی ها وجود داره. من تعدادی از اون ها رو  جمع آوری کردم ودر اینجا قرار دادم امروز باهم نقاشی اسکرپ بوکی آبنبات رو یاد می گیریم

1d6ae3af22b44dd3477ba0b3d956109e10e7df078a48ed19573dab7ef3b77cb0510c82af2197625aec6fcfced9f1bc774018dfd524b1df38e6521edcfef366aa5e317fb1451feca88b3cccc4df8cd7029fa315f2bd35e76de25286e3f5c547213e9ed1 499x312 1 702fa6a0107b8d01fe22a1030f5d4e0a165edea0f0da590d0192877e196e59a1e1 ad7742ff615398b33eb32e581ebd77611 a858e98f0ccced18abcb79b9a15dea801 962129c7f403de4b86f33132659360281