اصناف 724

نسناس

نسناس قد و هیکلی شبیه انسان دارد قیافه اش شبیه انسان است. اما روی یک پا راه می رود.

۲۲۱۷۲۰ 800x6791 1

در جنگل های جنوب آسیا در حدود سواحل دریا موجودی به سر می برد که به رغم علاقه به انسان، مجبور است از دست آدم ها بگریزد. نسناس ها خود را بسیار شبیه انسلن می دانند، اما واقعیت این است که برخلاف انسان، فقط یک چشم و یک دست و یک گوش و یک پا

دارند. نسناس از صدای پارس سگ می ترسد و با شنیدن این صدا پا به فرار می گذارد.

8141

او با شنیدن صدای سگ به روی یک پا به سرعت می گریزد. وقتی نسناس فرار می کند از اسب مسابقه جلو می زند!

1328802 367

انسان مهمترین دشمن نسناس است. آدم ها گوشت نسناس را خیلی دوست داشتند، اورا شکار می کردند و روی آتش کباب می کردند.