اصناف 724

مفاهیم و اصول اولیه ی هندسه

مفاهیم مهم در “هندسهٔ مسطحه” (plane geometry):
نقطه ها (points)
خطها (lines)
زاویه ها (angles)