ماندراگو

گیاهی است با ریشه ای به شکل انسان که وقتی آن را می کنند فریاد های وحشتناکی سر می دهد.

 

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment