مانتیکور

مانتیکور جانوری است بی نهایت خطرناک. این موجود هم انسان است، هم شیر، هم عقرب،هم گاو و هم اژدها.

او در اعماق جنگلی تاریک زندگی می کند. کسانی که او را دیده اند انگشت شمارند اما خیلی ها صدای آهنگین و فریبنده ش را شنیده اند.

مانتیکور بسیار سریع می دود و می تواند پرش های بلندی بکند. در جنگل هر موجودی که می بیند به طرفش حمله می کند.

دهان مانتیکور تا بنا گوش باز می شود و پر از ردیفی از دندان های مثلثی شکل و تیز ماننددندان کوسه است او با این دندان ها می تواند هر چیزی را بخورد.

مانتیکور گوشت خرس، میمون و ببر را دوست دارد اما او عاشق گوشت آدمیزاد است. وقتی یک روستایی بدون برجا گذاشتن اثری درجنگل ناپدید می شود

همه اطمینان پیدا می کنند او طعمه ی مانتیکور شده است. زیرا مانتیکور آدم را درسته با لباس و استخوان و همه ی بار و بندیلش می بلعد.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment