مارماهی غول پیکر

این مارماهی با آرامش در لانه خود منتظر می ماند تا یک ماهی

از مقابلش بگذرد سپس با یک حمله ناگهانی طعمه را می بلعد

اما روش حمله کردن او مانند دیگر ماهی های ساکن در آنجا

نیست

c09b5ed60cd3c0d750e1221af127b12b

ابتدا با دندان های تیزش طعمه را می گیرد سپس دومین مجموعه آرواره های حلقی

طعمه را می گیرند تا به درون لوله گوارش برسانند

79badf8f5d1452ef5467e0f59fd3294a

ستون مهره های طولانی انعطاف پذیری یک مار را به بدن مار ماهی

می دهد

 

images

 

 

مارماهی ها نمی توانند شکار را

برای مسافت های طولانی تعقیب

کنند بنابراین آنها به آرواره های

دوتایی خود تکیه می کنند تا مطمئن

شوند شکار از چنگشان در نرود

 

images 11