مارماهی غول پیکر

این مارماهی با آرامش در لانه خود منتظر می ماند تا یک ماهی

از مقابلش بگذرد سپس با یک حمله ناگهانی طعمه را می بلعد

اما روش حمله کردن او مانند دیگر ماهی های ساکن در آنجا

نیست

ابتدا با دندان های تیزش طعمه را می گیرد سپس دومین مجموعه آرواره های حلقی

طعمه را می گیرند تا به درون لوله گوارش برسانند

ستون مهره های طولانی انعطاف پذیری یک مار را به بدن مار ماهی

می دهد

 

 

 

مارماهی ها نمی توانند شکار را

برای مسافت های طولانی تعقیب

کنند بنابراین آنها به آرواره های

دوتایی خود تکیه می کنند تا مطمئن

شوند شکار از چنگشان در نرود