اصناف 724

قد یه سانتی

قد یک سانتی

اگه آدم یه سانت قد داشت، می تونست سوار یه کرم، بره مدرسه.

اشک مورچه براش قد یه استخر می شد

با یه ذره کیک

هفت روز مهمانی می داد

پشه براش یه غول بزرگ و وحشتناک می شد

اگه آدم یه سانت قد داشت.

اگه آدم یه سانت قد داشت، می تونست از زیر در رد بشه

یک ماه طول می کشید تا به مغازه برسه.

یه تکه پنبه می شد رختخوابش.

تار عنکبوت می شد طناب برای تابش.

اگر آدم یه سانت قد داشت

سوار چوب آب نبات تو ظرفشویی آشپزخونه موج سواری می کرد.

به جای مامان انگشت شست اونو تو بغلش فشار می داد.

از زیر پای آدما با وحشت و ترس و لرز در می رفت.

برای برداشتن مداد یک روز و شب صرف می کرد.

(این شعر چهارده سال طول کشید

چون من یک سانت قد دارم.)