دوال پا

دوال به معنی شلاق است، یعنی کسی که پاهایش مانند شلاق لاغر و دراز است می گویند مردمی هستند در بیابان‌ها و جنگل‌های هند دارای پاهای دراز و باریک مانند دوال که نمی‌توانند راه بروند و هرگاه یکی از آن‌ها کسی را ببیند بر پشت گردن او سوار می‌شود و پاهای خود را دور کمر وی می‌پیچد و مجبورش می‌سازد که راه برود و او را گردش بدهد.

چگونه می توان از دست دوال پا خلاص شد؟

دوال پا با پاهای بلند و باریکش بر کول شما می ماند و یکسره از شما کار می کشد.

برای خلاص شدن از دست او باید زیر درخت انگور بروید برایش آب انگور ها را بگیرید و به دوال پا بدهید تا بخورد دراین هنگام دوال پا بی هوش میشود،

شما می توانیدبا سنگی بر سر ا بزنید تا هم خودتان هم دیگران از شر او خلاص شوند.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment