خفاش ماهی لب سرخ

کسی به طور قطع نمی داند که چرا خفاش ماهی چنین چهره ی عجیبی دارد

اما در این که جطور غذای خود را به چنگ میاورد شکی نیست این ماهی

عطری از خود ترشح می کند که شکار را به سمت او می کشاند

با وجود توانایی خفاش ماهی برای شنا کردن او بیشتر وقت خود را

با باله هایی که به شکل با سخت شده اند روی بستر دریا راه می رود

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment