تکنیک تقسیم سریع بر 25

این تکنیک بسیار ساده،سریع و کاربردی است.

قدم اول: عدد را چهار برابر کنید.

قدم دوم: دو رقم به اعشار آن اضافه کنید.

مثال:

            ؟=25÷22

قدم اول:          88= 22*4

قدم دوم:    0/88=88

به همین سادگی (:

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment