بابایاگا

بابایاگا در انتهای جنگلی تاریک در آلونکیزندگی می کرد که روی پا های مرغ قرلر داشت و هروقت دستور می داد آلونکش به دور خود می چرخید.

اور سبدی می نشست و پرواز می کرد و عاشق خوردن گوشت بچه ی انسان بود.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment