اژدهای چینی

اژدهای چینی در میان اژدها ها موجود مهربانی است. اما این اژدها همیشه چنان که باید به وظیفه ی خود عمل نمی کند

بیشتر اژدها های چینی نگهبان آب هستندهر اژدهایی از رودی،ریایی،ابری یا چشمه ای مراقبت می کند. وظیفه ی اژدها ها خیلی مهم است ،زیرا آب سرچشمه ی

زندگی است.

.

اما اژدهای چینی، هم شکمو است و هم تنبل و پر خواب. وقتی به خواب می رود، امواج سونامی ساحل را ویران می کنند، سیلاب به راه می افتد ویا خشکسالی

بی داد می کند.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment