اصل لانه کبوتری – آموزش المپیاد ریاضی

اصل لانه‌کبوتری یکی از ساده‌ترین ابزارها برای حل مسائل ترکیبیاتی است. دلیل استفاده‌ی «اصل» به جای «قضیه» نیز همین است، چون صورت این حکم بدیهی به نظر می‌آید.
ساده‌ترین حکم از اصل لانه‌کبوتری بصورت زیر است:

اگر n+1 کبوتر در n لانه قرار بگیرند، حداقل در یک لانه بیش از یک کبوتر قرار دارد.
این اصل را اولین بار دیریکله در سال 1834 میلادی برای حل یک مسئله‌ی نظریه‌اعداد بکار کرد. او این اصل را «اصل قفسه» نامید.

https://aparat.com/v/HG5qF