اتش سرگردان

شب است و همه جا ساکت و آرام است. هوا خنک و مطبوع است. زمان رفت و آمد آتش سرگردان است.

مراقب باش گم نشوی؛ زیرا اشباح بدجنس مواد پوسیده همه جا هستند.

این شعله ها شما را به سوی آبی عمیق یا شنهایی متحرک می کشانند.

تنها راه خلاص شدن از دست آتش سرگردان این است که سوزنی را در خاک مرطوب فرو کنید در این هنگام آتش ها جادو می شوند!

آنها مجبورند از سوراخ سوزن رد شوند اما سوراخ خیلی کوچک است و آنها به سختی از درونش عبور می کنند در این هنگام شما فرصت دارید تا فرار کنید و به خانه بروید.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • Add a comment