اصناف 724

اتش سرگردان

شب است و همه جا ساکت و آرام است. هوا خنک و مطبوع است. زمان رفت و آمد آتش سرگردان است.

مراقب باش گم نشوی؛ زیرا اشباح بدجنس مواد پوسیده همه جا هستند.

realistic flame png free download fourjayorg real flame png 1024 683

این شعله ها شما را به سوی آبی عمیق یا شنهایی متحرک می کشانند.

تنها راه خلاص شدن از دست آتش سرگردان این است که سوزنی را در خاک مرطوب فرو کنید در این هنگام آتش ها جادو می شوند!

آنها مجبورند از سوراخ سوزن رد شوند اما سوراخ خیلی کوچک است و آنها به سختی از درونش عبور می کنند در این هنگام شما فرصت دارید تا فرار کنید و به خانه بروید.

unnamed 1